Category: travel news

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน โดยแต่ละวันที่นี่จะมีผู้คนเดินทางมาสักการะ ขอพร และบนบาน ยามที่มีปัญหาทุกข์ร้อนหรือต้องการสิ่งใด ก็จะมากราบขอพรจากองค์เจ้าพ่อหลักเมือง และหากสมความปรารถนาจะมีการมาแก้บนด้วยการแสดงมโหรสพตลอดทั่งปี เสาหลักเมืองตั้งอยู่ในศาลาไทยตรีมุข ลักษณะเป็นแท่งเสาหินทราย จารึกด้วยอักษรขอม และภาษาสันสกฤต